ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดค่าเสียงรบกวนบริเวณ ต.สบป้าด

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ เข้าตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เวลา 22.00 น.-23.30 น. ร่วมกับผู้นำชุมชนและผู้แทน ต.สบป้าด บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านสวนป่าแม่จาง, บ้านสวนฌัชชา และสถาบันธรรมภิวัฒน์ตามที่ชุมชนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน โอกาสนี้นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะตลอดจนให้ข้อมูลหลักการการตรวจวัดเสียงแก่ผู้แทนชุมชน โดยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงบริเวณพื้นที่ ต.สบป้าด ระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม ก่อนนำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์และจะรายผลการตรวจวัดแก่ชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำ เนินการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป เป็นประจำ ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โดยผลการตรวจวัดที่ผ่านมายังไม่ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใด