กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการบรรยาย กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า โดยกองการอนุญาต กรมป่าไม้ ให้กับส่วนราชการท้องถิ่น อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่เมาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่เมาะ เขต 2 ผู้นาชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ในการเข้ารับฟังบรรยายหัวข้อ กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาต ทำประโยชน์ในเขตป่า โดยมี นายประยุทธ เสี้ยวยิ้ม ผู้อำนวยการ ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ และนางสาวรตยา จุมปาทอง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กองการอนุญาต กรมป่าไม้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้กับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและผู้นำชุมชนพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในการขออนุญาตทำประโยชน์พื้นที่เขตป่าเพื่อพัฒนาโครงการด้านสาธารณูปโภคของชุมชน โดยมี นายธีระพล บุญตัน ปลัดอาวุโสอาเภอแม่เมาะ เป็นประธาน ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กฟผ. แม่เมาะ ตระหนักถึงความสาคัญในการดำเนินการโครงการต่างๆของชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ที่มีข้อจำกัดในสิทธิการใช้พื้นที่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่สงวนสิทธิไม่ให้มีสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ จึงไม่สามารถนำงบประมาณ ที่ได้รับจาก กฟผ.แม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า หรือส่วนราชการ ไปพัฒนาโครงการต่างๆได้โดยเฉพาะระบบสาธารณูปโภค ซึ่งการบรรยายให้ความรู้ ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานหลายภาคส่วนต้องร่วมหารือและสร้างความเข้าใจในกฎหมายร่วมกันรวมถึงนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนแผนงานในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อผลักดันการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวแม่เมาะ ผ่านกิจกรรมรับฟังการบรรยายครั้งนี้