คณะกรรมาธิการ การพลังงานสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ดัน อ.แม่เมาะ เป็นต้นแบบพื้นที่ด้านพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร

กฟผ.แม่เมาะ รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และโครงการ CCS เหมืองแม่เมาะแก่คณะกรรมาธิการการพลังงาน มุ่งพัฒนาแม่เมาะเป็นเมืองต้นแบบพลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรและคณะ ในโอกาสศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายภารกิจภาพรวมของ กฟผ.แม่เมาะ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนพัฒนาโครงการต่างๆ ในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และระดับภาค ผลักดันแม่เมาะให้มีศักยภาพสู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานสะอาด นำไปสู่การลงทุน ในอุตสาหกรรมสีเขียว ตามนโยบายของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายใต้การพัฒนาเมือง 3 ด้าน ได้แก่

1.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เช่น โครงการนำ ชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินลิกไนต์(Biomass Co-Firing) ซึ่งจะช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยจะนำร่องจัดตั้งโรงผลิตชีวมวลอัดเม็ดใน ต.บ้านดง และกระจายสู่ทุกตำบลในอนาคต, สนับสนุนให้วิทยาลัยเทคนิคลำปางเป็นศูนย์ดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Center) ของภาคเหนือ และเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการบำรุงรักษาโซลาร์เซลล์และแบตเตอรีกักเก็บพลังงาน, เปลี่ยนรถรับส่งผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนในพื้นที่อำ เภอแม่เมาะเป็นรถไฟฟ้าในปี 2566 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 50 เมกกะวัตต์นำร่องใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองในปี 2568

2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) เช่น จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนโดยคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการเกษตรแนวตั้ง (Vertical Farm)นำร่องในหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง รวมถึงผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่สีเขียวในอนาคต, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยยกระดับงานแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนเป็นสนามวิ่งตามมาตรฐานสหพันธ์กรีฑาโลก,สร้างเว็บไซต์ MaemohTourism.com เป็นฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พัก และอาหารใน อ.แม่เมาะ ให้แก่นักท่องเที่ยว

3.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เช่น โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น สร้างป่าสร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน โดยจัดอบรมผู้นำป่าชุมชนทั้ง 20 แห่งในพื้นที่ป่า 3 หมื่นไร่ ให้เรียนรู้การนำ เชื้อเห็ดไปขยายในพื้นที่ป่าชุมชน และปลูกจิตสำนึกไม่ให้เผาป่าชุมชน, ดูแลบำรุงรักษาฝายชะลอน้ำ 2,700 แห่ง ให้คงอยู่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า,จัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการคัดแยกและแปรรูปให้ขยะเกิดคุณค่าเช่น ขยะเปียกนำไปทำปุ๋ยด้วยหนอนแมลงวันลายเพื่อใช้ในการเกษตรหรือขาย สร้างธนาคารขยะในชุมชนจากขยะรีไซเคิล

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหาร กฟผ. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นต่างๆ โดยนายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน กล่าวว่า พร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองต้นแบบและเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดและขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้ในอนาคต จากนั้นคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชม พื้นที่โครงการศึกษาศักยภาพความเป็นไปได้ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage:CCS) ในชั้นหินระดับลึกใต้เหมืองแม่เมาะ และพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ)