โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สนับสนุนงบอย่างต่อเนื่อง ดูแลสุนัขจรจัด และทำนุบำรุงวัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ สนับสนุนงบอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ถวายงบงวดที่ 2 สำหรับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดเวฬุวนารามใช้ในการดูแลสุนัขจรจัด จำนวน 200,000 บาท โดยมีพระครูมหาวิชัย อัคเดโช เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เป็นผู้รับถวายซึ่งวัดเวฬุวนารามอนุเคราะห์รับดูแลสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะและจำเป็นต้องนำสุนัขจรจัดออกนอกเขตพื้นที่ โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ดำเนินการทำหมันและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจรจัดก่อนส่งมอบให้กับวัด เพื่อจัดระเบียบความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุจากสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทั้งนี้ งบประมาณสนับสนุนดังกล่าว วัดจะนำไปบริหารจัดการดูแลสุนัขจรจัดให้ทั่วถึง และทำนุบำรุงวัดเวฬุวนารามต่อไป

ผู้ใจบุญที่อยากสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขจรจัด อาทิ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าวัคซีนสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชี ได้ที่ ชื่อบัญชี : วัดเวฬุวนาราม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 163-1-25882-0 และสแกนคิวอาร์โค้ดหรือสามารถบริจาคปัจจัยต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่วัดเวฬุวนาราม ถนนสายลำปาง เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

สแกนบริจำคสมทบทุนช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยดูแลสุนัขจรจัดได้ที่นี่ >>>