โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะส่งเสริมอาชีพชุมชน อ.แม่เมาะ ให้มั่นคงยั่งยืน

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดความรู้และแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2567” เพื่อร่วมส่งเสริมสร้างอาชีพชุมชน อ.แม่เมาะ อย่างมั่นคงยั่งยืน ภายหลังกำลังการผลิตไฟฟ้าจะลดลงในอนาคต

มื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (MAEMOHSMARTCITY) กฟผ.แม่เมาะ นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” ในการประชุม “โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้นที่ประกาศ ประจำปี 2567 ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)โดยมี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.)
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบล (คพรต.) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.จางเหนือ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ถ่ายทอดความรู้และแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ผ่านวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม (Social Enterprise Model) ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทั้ง 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ สร้างรายได้และเกิดการปันผลแก่ชุมชน ภายหลังกำลังการผลิตไฟฟ้าจะลดลงในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อการจ้างงานในพื้นที่ลดลง และงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เช่น

นิคมชุมชนเกษตร พัฒนาเป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยว นำร่องในพื้นที่หมู่บ้านอพยพบ้านดง ซึ่งจะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หญ้าอาหารสัตว์ นำร่องในพื้นที่เอกสารสิทธิในหมู่บ้านอพยพบ้านดง จำนวน 250 ไร่ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง โดยปลูกครั้งเดียวได้ผลผลิตยาว 20 ปี สร้างรายได้เฉลี่ย 20,000 บาท/ไร่/ปี

โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลผสมลิกไนต์ Biomass Co-Firing 15% รองรับชีวมวล 750,000 ตันต่อปี

แม่จางโมเดล ระบบการสำรวจและบริหารจัดการพื้นที่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การกีดขวางทางน้ำ ป้องกันฝายชำรุดเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีโครงการเตรียมชุมชนรองรับการเปลี่ยนแปลง หรือ Quick Win Project ที่มุ่งขับเคลื่อนขยายผลและ ต่อยอดในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ เช่น โครงการแม่เมาะเมืองอัจฉริยะ มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (City Data Platform),ระบบบริหารจัดการเชื้อเพลิง (Energy Management System) ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และ จัดทำข้อมูลเพื่อการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อใช้ติดตั้ง Solar Roof Top

โครงการ Biomass Co-Firing เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชน นำมาแปรรูปอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน, โครงการ EVConversion ที่ส่งเสริมการนำยานยนต์สันดาปที่ใช้น้ำมัน มาดัดแปลงให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า, เห็ดป่าคืนถิ่น, เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยไผ่เศรษฐกิจ, เพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ด้วยหนอนแมลงทหารเสือเป็นต้น

ทั้งนี้ “โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปี2567” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ใน 5 ตำบล ของ อ.แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้เข้าร่วมทุกครั้ง ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 ตำบลแม่เมาะ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 มีผู้แทน 12 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 2 ตำบลสบป้าด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 มีผู้แทน 8 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 3 ตำบลนาสัก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีผู้แทน 9 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 4 ตำบลบ้านดง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 มีผู้แทน 8 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งที่ 5 ตำบลจางเหนือ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มีผู้แทน 8 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานของกองทุนขนาดใหญ่พร้อมรับฟังข้อมูลบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ระเบียบ กกพ. โดย นางณัฎฐ์ธมน ทองพนารักษ์ หัวหน้าส่วนงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร และรับฟังแนวทางการจัดทำแผนประจำปี 2568 และคู่มือการจัดทำแผนงานโครงการชุมชนประจำปี 2568 และการดำเนินโครงการชุมชนตามแนวทางที่ กกพ. กำหนด โดย นายศุภะวัฒน์ ต๊ะสูง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปางเป็นวิทยากร