ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ศึกษาดูงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากเขื่อนภูมิพล จ.ตาก นำโดย นางเตือนจิต ช้างรบ วิทยากรระดับ 11 ในโอกาสศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมรับฟังบรรยายโดยหัวหน้า โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาดตาม แผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันเพื่อเป็นแนวทาง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน จากนั้นคณะเข้าเยี่ยมชมสินค้าชุมชน อ.แม่เมาะ ที่อาคาร The Blocks กฟผ.แม่เมาะ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm พื้นที่อพยพบ้านดง ต.บ้านดง และ โรงเรือนเมล่อนสวนลุงสิงห์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ