กฟผ.แม่เมาะ ประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัด 11 แห่ง อ.แม่เมาะ เตรียมขยายผลพลังงานสะอาดสู่ชุมชน ภายใต้งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ปี 67

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ประชุมหารือการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานราชการ วัด และสถานศึกษาทั้ง 11 แห่ง อ.แม่เมาะ ได้แก่ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตูผา,ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ, สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ, โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่เมาะ, โรงเรียนสบเมาะวิทยา,โรงเรียนกอรวก พิทยาสรรค์,โรงเรียนวัดบ้านแขม,วัดทุ่งกล้วยโพธาราม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง,องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

โครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมพลังงานทดแทน เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ซึ่ง กฟผ. รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งด้านงบประมาณ การจัดการและการติดตั้งระบบ Solar Cell และระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอร์รี่ (BESS) แก่หน่วยงานราชการ วัด และสถานศึกษาใน อ.แม่เมาะ ภายใต้งบประมาณลงทุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยในปี 2566 เริ่มติดตั้งระบบแก่หน่วยงานนำร่อง 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ รพ.สต.บ้านท่าสี รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ รพ.สต.บ้านกอรวก และ รพ.สต.บ้านทานในวงเงินรวม 13 ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถนำระบบเข้าใช้งานจริงได้ภายในปีนี้

สำหรับการขยายผลโครงการสู่ทั้ง 11 หน่วยงานข้างต้น อยู่ระหว่างเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะประจำปี2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในชุมชน อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าได้กว่าปีละ 1-2 แสนบาท ส่งผลให้หน่วยงานราชการ วัด และสถานศึกษาสามารถนำงบประมาณที่ลดลงจากการจ่ายค่าไฟฟ้าไปใช้ยกระดับงานด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนแม่เมาะต่อไป