โรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้า 2 รางวัล ผลงานโครงการมุ่งมั่น ลดก๊าซเรือนกระจก เตรียมก้าวสู่เวทีระดับโลก ปลายปี 66

ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คว้า 2 รางวัล จากเวที EGAT Climate Leader Conference 2023 โดยนาเสนอโครงการมุ่งมั่นลดก๊าซเรือนกระจก แก้วิกฤตโลกร้อน โดยทีมชนะเลิศเตรียมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้อง Press Conferenceชั้น 3 อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับ 2 รางวัล ในงาน EGAT Climate Leader Conference (EGAT CLEC) 2023 ซึ่ง กฟผ. จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพ ในการสร้างโอกาสนำมาพัฒนาเป็นมาตรการใหม่ในการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้คนในองค์การตระหนักในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำพาองค์การมุ่งสู่เป้าหมายความ เป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ให้สำเร็จ ปีเดียวกับเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2050 โดยโครงการ ลดก๊าซเรือนกระจกที่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าร่วมนำเสนอได้รับรางวัล ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ จากทีมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ โดย น.ส.พัชรีพรรณ ดวงมุสิทธิ์ น.ส.เบญจมาศ ขัตติยากุล นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต ร่วมกันนาเสนอโครงการ “From Coal to Clean Energy : A City’s Journey Towards a Low Carbon Future” เป็นภารกิจเพื่อมุ่งมั่นลดคาร์บอนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เป็นเมืองพลังงานสะอาด เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังผลิต 38.50 เมกะวัตต์, โครงการ Biomass Co-Firing นำเชื้อเพลิงชีวมวลมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีม ABC โดย น.ส.จิรา พงษ์สุวรรณ น.ส.วรุณกาญจน์ สุริยะ น.ส.นนทนัน วิเชียรสาร ร่วมกันนาเสนอโครงการเกี่ยวกับการนำโปรแกรม Active Boiler Condition Monitor (ABC) ไปใช้ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14 (MM-T14) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้ งาน EGAT Climate Leader Conference (EGAT CLEC) 2023 มีทีมจาก กฟผ. ทั่วประเทศ 8 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแก่ทีมชนะเลิศ คณะกรรมการพิจารณาจาก ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก, งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในหน่วยบาท, ลักษณะของโครงการและการดำเนินงานที่ชัดเจน, เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกแนวคิดใหม่, มีผลดีต่อธุรกิจของ กฟผ. สามารถสร้างรายได้เพิ่มและโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ได้, สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ตลอดจนผู้นำเสนอโครงการมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและบุคลิกที่ดีในการนำเสนอ โดยผู้ชนะการประกวด EGAT CLEC 2023 จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทน กฟผ. เดินทางไปนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (COP28) ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -12 ธันวาคม 2566เพื่อร่วมเผยแพร่ความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สำเร็จต่อไป