หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ รับรางวัล สตรีนักบริหารดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำจังหวัดลำปาง” แก่หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ส่งเสริม สนับสนุนสตรีทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศก้าวสู่สากล

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำจังหวัดลำปาง” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบรางวัลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายแรงงาน จ.ลำปาง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ ได้มอบรางวัล “สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจาจังหวัดลำปาง” ให้แก่สตรีผู้ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านแรงงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคคคลในองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของสตรี โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีพลังสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมที่แข็งแรง ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่กล่าวว่า

” รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในการทำงานที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำสอดรับกับนโยบาย Net Zero ประเทศไทย โดยตั้งเป้าให้ให้ชุมชน อ.แม่เมาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารที่มอบโอกาส และขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. แม่เมาะตลอดจนหน่วยงานราชการในพื้นที่และชุมชน ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รางวัลดังกล่าวนับเป็นขวัญกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงาน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป “