กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับคณะสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือสื่อสารภารกิจหลัก พร้อมแนวทางการพัฒนาแม่เมาะสู่เมืองอัจฉริยะ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การนำโดย น.ส.รัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำคณะสื่อมวลชน 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 41 คน ศึกษาดูงาน กฟผ.แม่เมาะ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและสื่อสารภารกิจหลักของ กฟผ. แม่เมาะ ให้สื่อมวลชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงภาคประชาชน สามารถนำ ข้อเท็จจริงไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายประจวบ ดอนคำ มูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับและบรรยายพร้อมตอบข้อซักถามแก่คณะสื่อมวลชนเกี่ยวกับภารกิจหลักในการทำ เหมืองและผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ อาทิ กระบวนการผลิตดิน-ถ่านหินลิกไนต์, โครงสร้างทางธรณีวิทยาแหล่งถ่านลิกไนต์แม่เมาะ, ทิศทางการเดินหน้าเหมืองทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เตรียมไว้รองรับเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะและเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (MAE MOH SMART CITY)โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ภายหลังจากการปิดเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะในปี พ.ศ.2594