กฟผ. ร่วมงาน International Conference on Logistics and Transport 2022 ขับเคลื่อนอำ เภอแม่เมาะผ่านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การเป็นขั้วการเจริญเติบโตของภาคเหนือ

นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ MAE MOH SMART CITY : GROWTH POLE OF NORTHERN CORRIDOR ในงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND TRANSPORT 2022 ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด A NEW ERA IN SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE SYSTEMS: A BRAVE NEW WORLD จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยการจัดการโซ่อุปทานและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชลธี อ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท จ.กระบี่

รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวในการเสวนาว่า โรงไฟฟ้าแม่เมาะต้องลดกำลังการผลิตลงในอนาคตอันใกล้เนื่องจากปริมาณถ่านหินลิกไนต์ที่ลดลง ส่งผลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาจังหวัดลปาง อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีนโยบายที่จะทำให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะเป็นขั้วแห่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ (GROWTH POLE OF NORTHERN CORRIDOR)ผ่านกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถก่อให้เกิดความเติบโตในระบบเศรษฐกิจโดยร่วมกับส่วนราชการและชุมชน ขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หรือ MAE MOH SMART CITY เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ เศรษฐกิจอัจฉริยะ และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ เนื่องด้วย กฟผ. เล็งเห็นว่าพื้นที่อำเภอแม่เมาะมีปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1.) ด้านพื้นที่ที่มีศักยภาพกว่า90,000 ไร่ ในการผลิตพลังงานทดแทน ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล 2.)จังหวัดลำปางตั้งอยู่ศูนย์กลางของภาคเหนือ อีกทั้งอำเภอแม่เมาะยังอยู่ระหว่างเส้นทางรถไฟรางคู่ 2 สาย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 3.) ศักยภาพดั้งเดิมจากการเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟผ. ส่วนราชการ และชุมชน ตลอดจนแหล่งทรัพยากรและสาธารณูปโภค เช่น ระบบสายส่งที่รองรับจำ นวนกระแสไฟฟ้ากว่า 2,400 เมกะวัตต์ และแหล่งน้ำ กว่า 120 ล้าน ลบ.มและ 4.) จังหวัดลำปางยังเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NORTHERN ECONOMIC CORRIDOR)อันประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำ พูน และลำ ปาง ซึ่งแต่ละพื้นที่ต่างก็มีความโดดเด่นเชิงเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตไปร่วมกัน ซึ่ง 4 ประการนี้ จะช่วยให้พื้นที่อำเภอแม่เมาะถูกพัฒนาอย่างบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “POWER-GREEN AREA” ที่ช่วยดึงดูดให้เกิดการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมี MAE MOH SMART CITY เป็นจุดเริ่มต้น

สำหรับงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON LOGISTICS AND TRANSPORT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีเสวนาสำ หรับนักวิจัยด้านการขนส่ง โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี2565 นี้ ถูกจัดขึ้นภายในแนวคิด “A NEW ERA IN SUPPLY CHAIN INTELLIGENCE SYSTEMS: A BRAVE NEW WORLD” อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อระบบการขนส่งต่างๆ รวมถึงการนำ เอาเทคโนโลยี BLOCKCHAIN เข้ามาปรับใช้ในโลกยุคใหม่ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่ออุตสาหกรรมขนส่ง โลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน