กฟผ.แม่เมาะ ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก้ปัญหาไฟป่า พร้อมหาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาอากาศสะอาด และแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ “SHARING THAILAND-U.S. EXPERIENCES: A PATH TO CLEANER AIR AND HEALTHIER COMMUNITIES” ร่วมหาแนวทางพัฒนาอากาศสะอาดระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการมลพิษอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศรวมถึงร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศภาคเหนือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ หน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สภาลมหายใจ และองค์กรต่างๆ ร่วมหารือให้ความคิดเห็นถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ กฎหมาย อากาศสะอาดของสหรัฐอเมริกาและโอกาสของประเทศไทย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และความท้าทายเรื่อง คุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย การแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภาคเหนือประเทศไทย กลไกบริหารจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน รวมถึงทางออกและการพัฒนากลไกเพื่ออากาศสะอาดและชุมชนพลานามัยดี อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสถาม-ตอบ ข้อสงสัย เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมเสวนา และแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของกฟผ.แม่เมาะ ภายใต้หัวข้อ “MAE MOH BLUE SKY” ในการบรรเทาปัญหาฝุ่นควันและแนวทางในการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่แม่เมาะ แบบ REAL-TIME และครอบคลุมทั้งก่อนเกิด และภายหลังการเกิด เช่น การติดตามเฝ้าระวังไฟป่าผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่น LAMPANG HOT SPOT การตรวจสอบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 PM10 ผ่านแอปพลิเคชั่น AIR DETECTOR และการดำเนินโครงการนำชีวมวลอัดเม็ดเผาร่วมกับถ่านลิกไนต์ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (BIOMASS COAL FIRING) เป็นต้น โดยมุ่งเป้าให้ชุมชนแม่เมาะมีสุขภาวะที่ดี มีฟ้าที่ใสสะอาด สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด