โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดกิจกรรมสัมมนา “เมินนาน…ป๊ะกั๋นเตื้อ”

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนา เมินนาน..ป๊ะกั๋นเตื้อ พบปะผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ประจำปี 2556 โดยให้นโยบายการทำงาน ให้แต่ละหน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและภารกิจตามแผน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เพื่อดำเนินการร่วมกับชุมชนในอนาคต ตามนโยบาย กฟผ. ภายใต้สโลแกนเติบโต แข็งแรง ยั่งยืน คู่กับชุมชนไปด้วยกัน