กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลบ้านดง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลบ้านดง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลบ้านดง ด้านภารกิจของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การขับเคลื่อนแผนงานโครงการให้สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้อาจารย์ทัศนีญาฎา แสนคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพมูลนิธิกองทุนไทย เป็นวิทยากรกระบวนการ นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การทำงานชุมชนแบบมีส่วนรวม แนวทางชุมชนน่าอยู่ แม่เมาะ เมืองน่าอยู่ และการสืบค้นศักยภาพ ต้นทุนชุมชน ความพร้อมสู่ชุมชนน่าอยู่ ทั้งนี้โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำตำบลบ้านดง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตำบลบ้านดง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. เพื่อให้ผู้นำชุมชนเกืดการเรียนรู้ กล้าที่จะตัดสินใจและแสดงออกเข้าใจและทราบถึงความต้องการของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน