ความคืบหน้าแผนงานที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายหลัก ชฟฟ2. ปรับเปลี่ยน ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนางานให้เกิดความยั่ง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายจรัญ คาเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ2.) เป็นประธานในงานรายงานความคืบหน้าแผนงานที่มีนัยสำคัญต่อเป้าหมายหลัก ชฟฟ2. โดยมีผู้บริหารในสายงาน ชฟฟ2. ร่วมรายงานแผนการดำเนินงาน โดยถ่ายทอดผ่านระบบ EGAT Live และ Maemoh Tube

นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สายงาน ชฟฟ2. ได้มีการสื่อสารทิศทางการดำเนินงานสายงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด วันนี้เป็นการรายงานและติดตามความก้าวหน้าที่มีนัยสำคัญ ด้วยความเปลี่ยนแปลงที่องค์กรกำลังเผชิญหลายๆ ด้าน เช่น การยืดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 การเตรียมความพร้อมนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง เพื่อรองรับวิกฤตด้านพลังงานของประเทศ สวนทางกับอัตรากำลังบุคลากรที่ลดลง ตลอดจนวิกฤตการณ์ภัยแล้งในอ่างแม่จางและแม่ขาม ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องอาศัยการบริหารและการจัดการที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งระบบและกระบวนการ ทั้งนี้ มุมมองการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้มีเป้าหมายเดียวกันตามนโยบายของ รวฟ. ที่ต้องรักษาเสถียรภาพของโรงไฟฟ้า โดยมีการดำเนินงานในด้านการบำรุงรักษาและการผลิต การนำเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วมกับงานที่ทำ ทุกสิ่งที่นำเสนอวันนี้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ หลายแผนงานเริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย เมื่อเรามีเป้าหมายแล้ว เราต้องปรับปรุงสู่การเปลี่ยนแปลง ในด้านการเตรียมพร้อมเรื่องความคิดของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะวิสัยทัศน์ขององค์กรเกิดจากมุมมองใหม่ที่แตกต่างกันของทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นบุคลากรต้องมองไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดสายงาน ชฟฟ2. ร่วมนำเสนอ ได้แก่ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า อาทิ การเตรียมความพร้อมการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่องเพื่อรองรับวิกฤตพลังงานของชาติ, การบริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการสำรองน้ำช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยังได้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการลดการปล่อย CO2 ในระบบการผลิต และการนำระบบ Digital เข้ามาช่วยในการดำเนินงานด้านการผลิต เป็นต้น

ในส่วนของงานด้านบำรุงรักษา นายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้มีแผนงานสนับสนุนงานด้านการผลิตอย่างเต็มที่ โดยตั้งเป้าเพิ่มเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 14 ตลอดจนปรับปรุงระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม อาทิ การติดตั้งระบบทำความสะอาดหม้อน้าอัตโนมัติโรงไฟฟ้า MM-T14 และโครงการ Digital Power Plant นอกจากนั้นยังกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสายงาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านอัตรากำลังที่จะลดลงในอนาคต

ด้านนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้านาพอง ได้นำเสนอความคืบหน้าแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้ำพองปี 2565 2574 ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าน้าพองทดแทนที่อยู่ในช่วงการพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและราคา และแผนงานสำรองการยืดอายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้าพองถึงปี 2574 นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าน้าพองกำลังดาเนินโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่ ซึ่งภาพรวมของโครงการก้าวหน้าไปแล้ว 71% สำหรับงานด้าน Operation & Maintenance Digitalization & Humanization ได้มีการพัฒนาระบบติดตามการบำรุงรักษา Cooling Tower Block II แบบ Online, โครงการพัฒนางานบำรุงรักษาและเดินเครื่องจักรอัจฉริยะโดยระบบวัดแรงสั่นสะเทือนและอุณห
ภูมิชนิดหัววัดติดตั้งกับเครื่องจักรแบบไร้สายและไร้แบตเตอรี่ด้วย Machine Learning และการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้ำพอง อีกด้วย

ด้านนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้านาพอง ได้นำเสนอความคืบหน้าแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้ำพองปี 2565 2574 ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าน้าพองทดแทนที่อยู่ในช่วงการพิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคและราคา และแผนงานสำรองการยืดอายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้าพองถึงปี 2574 นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าน้าพองกำลังดาเนินโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเคลื่อนที่ ซึ่งภาพรวมของโครงการก้าวหน้าไปแล้ว 71% สำหรับงานด้าน Operation & Maintenance Digitalization & Humanization ได้มีการพัฒนาระบบติดตามการบำรุงรักษา Cooling Tower Block II แบบ Online, โครงการพัฒนางานบำรุงรักษาและเดินเครื่องจักรอัจฉริยะโดยระบบวัดแรงสั่นสะเทือนและอุณหภูมิชนิดหัววัดติดตั้งกับเครื่องจักรแบบไร้สายและไร้แบตเตอรี่ด้วย Machine Learning และการพัฒนาหุ่นยนต์ผู้ช่วยพนักงานเดินเครื่องโรงสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อยนายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อยดำเนินการภายใต้ R eliability & Efficiency ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. Digitalization โดยการนำระบบ iMO, I Log Sheet และ i-Secure เข้ามาสนับสนุนงานด้านการผลิตOperation and Maintenance จัดทำโครงการ Wong Noi Academy และ โคกหนองนาโมเดล 3. Humanization ดำเนินงานด้าน CSR และการดูแลบุคลากรในสังกัดอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นยังเสนอแผนงานที่เป็น Business Growth คือ โครงการกัญชงกัญชาเพื่อการส่งออก และ Solar Floating, Solar Farm and Battery Energy Storage System Project

ด้านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นำเสนอความคืบหน้าแผนงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แม่เมาะสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวทางพัฒนา 3 Smart ได้แก่ พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy), สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) และเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โดยตั้งเป้าความสำเร็จของแผนปฏิบัติการแบบเร่งรัด (Quick Win) ในปี 2565 อาทิ การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า Co-Firing จากเชื้อเพลิงชีวมวล 1,000 ตัน, การดำเนินโครงการ Near Zero Energy Site ใน 10 หน่วยงานราชการใน อ.แม่เมาะ การยกระดับมาตรฐานการจัดงาน Mae Moh Half Marathon สู่สากลการจัดทำ Vertical Farm โดยนำร่องในพื้นที่หมู่บ้านอพยพ ตลอดจนการเชื่อมโยง Sensor ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง สะสม 100 Sensor เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานทุกโครงการภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะให้เป็นพื้นที่สำคัญด้านพลังงานทดแทนของ กฟผ. สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ กฟผ. และแผนแม่บทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ.