กฟผ.แม่เมาะ เข้าพบ รมว.อว. หารือความร่วมมือเครือข่ายด้านการศึกษา นำเข้าข้อมูลประยุกต์พัฒนาโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรองวีไอพี เคปคาบาน่า อ.เมือง จ.ลำปาง นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อานวยการสำนักงานสภาการนโยบายการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ ดร.ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด และคณะฯ เข้าพบศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) และหารือความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากประเทศจีน ในการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ในอนาคต เพื่อการพัฒนาเมืองโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน

ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้กำลังการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ จะลดลงด้วยเหตุผลทั้งปริมาณถ่านหินที่ลดลง รวมถึงการดำเนินตามนโยบายของภาครัฐที่หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ อ.แม่เมาะ ยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานชนิดใหม่ ตลอดจนเป็นแหล่งนวัตกรรมการพัฒนาพลังงานสะอาดหมุนเวียน (Energy Revolution center) ได้ ซึ่งความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในประเทศโดยเฉพาะสถาบันศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆของไทย รวมถึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะสร้างโอกาสข้างต้นให้เกิดขึ้น นำมาสู่การพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ในที่สุด