ชฟฟ2. ร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฯ หวังนำข้อมูลเชื่อมโยงโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในการสัมมนา และมีผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมการสัมมนาและแสดงความเห็นต่อโครงการฯ ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง ได้ดำเนินการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ และรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายเดิมกับนิคมอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาในพื้นที่ในระดับจังหวัดภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์รูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ การกระจายโอกาสการพัฒนาความเจริญสู่ระดับจังหวัดและภูมิภาค ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย ซึ่งในส่วนของ อ.แม่เมาะ มีศักยภาพในการพัฒนาทั้งเป็นทางผ่านของรถไฟ การมีพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคลากรและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่เอื้อต่อการพัฒนาและต่อยอดร่วมกับโครงการฯ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ที่จะตอบโจทย์แผนการพัฒนาและวางรากฐานอำเภอแม่เมาะ สำหรับรองรับอนาคตที่การดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ สิ้นสุดลง