โรงไฟฟ้าแม่เมาะสื่อสารทิศทางปี 65 จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

ต้นเดือนกุมภาพันธ์2565 ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้สื่อสารทิศทางการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายนำทางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและทิศทางพลังงานของโลก โดยได้มอบนโยบายนำทางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้หลักคิดการดำเนินงานคือ MEDA ที่ย่อมาจากคำว่า M: Mission, E: Ecosystem, D:Digitalization และ A : Action Plan หมายถึง ทุกหน่วยงานต้องกำหนดขอบเขตภารกิจงานให้ชัดเจน ตลอดจนสร้างระบบนิเวศของงานให้ครบทุกมิติ รวมถึงกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวม โดยมีเข็มทิศนำทางที่ใช้ขับเคลื่อนการทำงานเรียกว่าระบบนิเวศสายงานหรือ Re Ecosystem ที่ประกอบไปด้วย 1.งานเดินเครื่องและซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance) 2.การนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งาน (Digitalization) และ 3.งานด้านบุคลากร (Humanization) โดยมุ่งสู่เป้าหมายและความสำเร็จเดียวกันคือ ความเชื่อมั่น (R : Reliability) และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (E : Efficiency)