ชฟฟ2. นำทีมแม่เมาะสมาร์ตซิตี้เข้าพบและแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เข้าพบ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายราเมศวร์ ศิลปพรหม ผู้อำนวยการโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และหลักคิดในการดำเนินแผนงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ