ผู้แทนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เข้าร่วมกิจกรรม Smart City Ambassdor Camp จัดโดย depa

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2565 นางสาวพัชรีพรรณ ดวงมุสิทธิ์ หัวหน้าหมวดแผนงานโครงการ หน่วยวางแผนและบริหารจัดการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ครั้งที่ 1 ณ อาคารดีป้าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จัดโดยส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อให้นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่และบุคลากรผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ได้ร่วมกิจกรรมยกระดับทักษะและส่งเสริมศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเชิงปฏิบัติการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการท้างานร่วมกันในพื้นที่ในอนาคต ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ Smart Mobility :
ขนส่งมวลชนเพื่อมวลชน, การรับฟังการบรรยายในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์และการพัฒนาเมือง, การเสวนาการบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด โดยผู้บริหารเมือง, การทัศนศึกษา ณ วังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย และการสัมมาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้อเสนอกองทุนเพื่อพัฒนาเมือง ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอโครงการระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนและหน่วยงานชั้นหน้าของประเทศเป็นวิทยากรและให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม