กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สำนักงาน ป.ย.ป และสำนักงานงบประมาณเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดยนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพในการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” โดยมี ดร.พุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 10 สำนักงาน งบประมาณ พร้อมด้วย นางกัณวีย์ สืบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายนราธร ปานดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นวิทยากร ณ ห้องเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในการดำเนินแผนงานขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคเหนือตอนบนได้ มีการแนะนำบริบทและแผนการดำเนินงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และถามตอบแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานร่วมกับทีมวิทยากร ตลอดจนทดลองจัดทำรูปแบบการ บูรณาการแผนงาน โครงการและการจัดสรรงบประมาณที่จะดำเนินร่วมกับหน่วยงานของรัฐ โดยทีมวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับปรับปรุงแผนงานพร้อมทั้งสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

ทั้งนี้ โครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็น 1 ใน 15 เมือง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทยโดยขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนภายใต้กรอบของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในระยะนำร่องของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.จะดาเนินงาน ใน 3 มิติสาคัญ ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยมีเป้าหมายให้ อ.แม่เมาะ มีการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างรายได้ชุมชน ให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน หลังสิ้นสุดภารกิจโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่เมาะ