ผู้บริหารโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เข้าแนะนำตัวต่อผู้นำชุมชนและส่วนราชการในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารจาป่าแดด ที่ว่าการอาเภอแม่เมาะ จ.ลาปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วย นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร นายประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ และนายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าแนะนำตัวต่อผู้นาชุมชนและส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ในที่ประชุมกานันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยได้แนะนำผู้บริหารในโครงการฯ พร้อมกับให้ข้อมูลภารกิจของโครงการฯ ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ สำหรับดำเนินงานพัฒนาอำเภอแม่เมาะให้ผู้นำชุมชนและส่วนราชการอำเภอแม่เมาะได้รับทราบข้อมูลเพื่อบูรณาการงานพัฒนาอำเภอแม่เมาะต่อไป