โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นำกลุ่มวิสาหกิจฯ อ.แม่เมาะ ต่อยอดองค์ความรู้ การทำเกษตรกรแนวตั้ง นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ภายใต้พื้นที่จำกัด

ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ และ นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจหน่วยพัฒนาโครงการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำกลุ่มวิสาหกิจบริหารจัดการเกษตรกรรมแนวตั้ง อ.แม่เมาะ เข้าศึกษาดูงานต่อยอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง (Vertical Farming)ณ บริษัทไดสตาร์ เฟรช จำกัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการใช้โรงเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรแนวตั้งนำร่องในพื้นที่อพยพต้นแบบ ต.บ้านดงเป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ที่มีเป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่อ.แม่เมาะ ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมแนวตั้ง เป็นการบูรณาการระหว่างความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานของ กฟผ. กับเทคโนโลยีการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่จะก่อให้เกิดอาชีพและรายได้แก่คนในพื้นที่ จ.ลำปาง โดยมี คุณกฤษณะ ธรรมวิมล Co-Founder/CTOบริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร Plant Factory กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรนาชมและฝึกปฏิบัติ