คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เมืองอัจฉริยะ เพื่อทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ติดตามความก้าวหน้า และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โครงการ “ลำปางเมืองอัจฉริยะ ” และ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ” ของ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ จัดทำรายงานเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง คณะกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา นำโดยนายณรงค์ อ่อนสะอาด สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น นำคณะฯ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายถึงผลการขับเคลื่อนพัฒนา “ลำปางเมืองอัจฉริยะ”

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 บรรยายภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ และนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ บรรยายการดำเนินงานแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่ ” โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน

นายณรงค์ อ่อนสะอาด กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามเร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการติดตามเร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 1 ในยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ซึ่งได้รับผิดชอบในประเด็นที่ 6 เรื่องการพัฒนาพื้นที่และพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งการทำ Smart City เป็นการนำเทคโนโลยี มาใช้กับการพัฒนาเมือง เพื่อให้เมืองเกิดการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้เราก้าวทันโลก โดยทั่วโลกได้ทำ Smart City กันเป็นจำนวนมาก ส่วนประเทศไทยเริ่มก้าวขยับเพื่อทำ Smart City สำหรับการมาในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อน Smart Cityของ กฟผ.แม่เมาะ ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ถึงการดำเนินงานในแต่ละด้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการทำรายงาน เรื่องชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อนำเมืองไปสู่เมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ Smart Local สู่ Smart Cityหลังจากรายงานที่เป็นการรวบรวมประเด็นที่ได้ทำการศึกษา ปัญหา อุปสรรคข้อแนะนำ เสร็จแล้วจะนำไปรายงานในที่ประชุมวุฒิสภาใหญ่ จากนั้นที่ประชุมจะเป็นผู้พิจารณาและเพิ่มข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป