โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับ “นายกตวงรัตน์” พร้อมนำเสนอแนวทางการพัฒนา Vertical Farm สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ

โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับ “นายกตวงรัตน์” ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm แหล่งปลูกผัก ภายใต้แบรนด์ Mae Moh FreshFresh พร้อมนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรือนฯ สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm Farm แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh ผักสะอาด ทานได้โดยไม่ต้องล้าง พร้อมรับฟังบรรยายโดยหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เกี่ยวกับภาพรวมในการบริหารจัดการโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ตลอดจนแนวทางพัฒนาในอนาคตร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทาตลาดซื้อ-ขาย เพื่อส่งเสริมให้เป็นนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง อย่างยั่งยืน ณ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งพื้นที่อพยพบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จากนั้นคณะนายกตวงรัตน์ ได้เดินทางไปพบปะชุมชนบ้านกลาง หมู่ 5 และบ้านแม่ส้าน หมู่ 6 พื้นที่ปลูกมะแขว่นของ อ.แม่เมาะ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปมะแขว่นในอนาคต