โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ ดี จากงาน Smart City Expo 2023

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เข้ารับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) ระดับดี ในงาน Smart City Solutions Awards 2023 จากการนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาแปรรูปเป็น Biomass Pellet เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยแก้ปัญหาหมอกควัน และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 จากการเผาพื้นที่การเกษตร ลดการใช้ถ่านหิน และ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเข้ารับรางวัลจากนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ฮอลล์ 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานตาม “แผนพลังงานชาติ” ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 พร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ตามแนวทาง 4D 1E ของกระทรวงพลังงาน

คือ Decarbonization: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน Digitalization: การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงาน Decentralization: การกระจายศูนย์การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน Deregulation: การปรับปรุงกฎระเบียบรองรับนโยบายพลังงานสมัยใหม่ และ Electrification: การเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยพัฒนาเมืองรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านโครงการต่าง ๆ

งาน Thailand Smart City Expo 2023 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ภายในงานกฟผ. ได้จัดแสดงนวัตกรรม Smart Energy Solutions ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” ส่งเสริมแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่พัฒนาต้นแบบ Smart City ระดับพื้นที่ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างความสมดุลของมิติความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน