โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ศึกษาดูงานการแปรรูปข้าวโพด เพื่อใช้ในงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายสมพงษ์ โพธิ์อยู่ หัวหน้าหมวดศูนย์ศึกษา และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ศึกษาดูงาน บริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจด้านการจำหน่ายและแปรรูปข้าวโพดหวานและสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ KCโดยมีนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานให้การต้อนรับ และนำชมโรงงาน เพื่อศึกษาแนวทาง การดำเนินงาน และหารือความร่วมมือในการพัฒนาโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ภายใต้แผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ที่มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ ให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การอยู่อาศัย