กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นางณิษา ปฐมเรืองกุล วิทยากรระดับ 9 โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลจางเหนือประจำ ปี 2566 พร้อมสนับสนุน ผลไม้ ขนม และน้ำ ดื่มแก่นักกีฬาและประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนตลอดจนส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ต.จางเหนือ โดยมี นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และผู้ใหญ่บ้านตำ บลจางเหนือทั้ง 5 หมู่บ้าน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง