หก – มน . จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม โครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน (New Jobber) รุ่นที่ 2 จำนวน 29 คน ในโอกาสสิ้นสุดโครงการฯ ภายในงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวถึงความประทับใจในหน่วยงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีในระยะเวลาของการทำ งาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานในอนาคตให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่อำ เภอแม่เมาะ จากนั้นผู้บริหาร หก-มน. ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารนันทนาการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

ขอบคุณNew Jobber ทุกคนที่เข้ามาสร้างสีสันในองค์กรแห่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ให้ทุกคนได้นำไปต่อยอดในการทำงานสถานที่แห่งใหม่ ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีและมีความสุขกับการทำงาน

นายประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร

ขอให้New Jobber ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรแห่งนี้เอาไว้ และนำไปต่อยอดในการทำงานในองค์กรใหม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีหวังอย่างยิ่งว่าจะได้พบเจอกันและกลับมาเยี่ยมเยือนกับองค์กรแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอ

นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ

ตลอดเวลาการทำงานทุกคนเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนแผนงานของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อยากขอบคุณ New Jobber ทุกคนที่ได้ทำงานพัฒนาแม่เมาะร่วมกัน ขอให้ทุกคนนำวัฒนธรรมและค่านิยมของ กฟผ. SPEED ไปปรับใช้ในการทำงาน สุดท้ายขอให้ทุกคนทำงานในสถานที่แห่งใหม่อย่างตั้งใจ เพราะการตั้งใจทำงานย่อมทำให้ผลงานออกมาดี และความเจริญก้าวหน้าจะเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอน

นายอนุสรณ์ ทองงาม นักบัญชีระดับ10 ส่วนกลาง หก-มน.

New Jobber ทุกคนเป็นคนเก่งสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ขอให้เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดไป และขอให้ทุกคนมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าได้งานใหม่ที่ดี

นางจันทร์ฉาย พงษ์ลังกา พนักงานวิชาชีพระดับ 9 ผู้แทนหัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์

ขอให้น้องๆNew Jobber นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากองค์กรแห่งนี้ไปประยุกต์ใช้และขอให้ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป

โครงการพลังงานร่วมใจสร้างงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีงานทำ ของนักศึกษาจบใหม่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ มีระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565–28 กุมภาพันธ์ 2566 (สัญญาจ้างงาน 1 ปี) โดยช่วยสนับสนุนภารกิจของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ด้านงานพัฒนาต่างๆในพื้นที่อำ เภอแม่เมาะ อาทิ การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ พลังงาน ตลอดจนการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การติดต่อประสานงานต่างๆระหว่างชุมชน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น รวมถึงการทำแผนงานพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ตามความสามารถและศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ