กฟผ.. แม่เมาะ จัด Mae Moh Foresight มองการณ์ไกล 42 ปี ตั้งเป้าการพัฒนานำพื้นที่ อ. แม่เมาะ ร่วมกับชุมชน

กฟผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาอนาคต อ.แม่เมาะ ในอีก 42 ปี Mae MohForesight โดยการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายรัฐ และคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน อ.แม่เมาะ อย่างยั่งยืน ภายหลังจาการยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค(APEC Center for Technology Foresight)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาอนาคตโดยการมองการณ์ไกลเพื่อการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะ (Mae Moh Foresight) ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ” โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง เป็นประธาน นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ภายในงานมีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic..Foresight) มองการณ์ไกลในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะในอีก 42 ปีข้างหน้า หรือใน พ.ศ. 2608 ภายหลังเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะปิดตัวลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ การท่องเที่ยวที่จะหายไป เพื่อวาดภาพอนาคต ที่ต้องการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยผลจากการระดมความคิดเห็นมีมุมมองว่า เมื่อยุติการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหิน กฟผ.แม่เมาะ ควรเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานสะอาดนำไปสู่เมืองแห่งพลังงานสะอาดและสุขภาพดีเพราะอากาศบริสุทธิ์ ไร้มลพิษ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนระยะยาวด้านสุขภาพของทั้งคนไทยและต่างชาติ ตลอดจนเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและดิจิทัล คนหนุ่มสาวมีงานทำในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับภูมิภาค ศูนย์การค้าด้านการเกษตรและแหล่งผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านการผจญภัย

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาภาพอนาคตในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่เมาะหรือMae Moh Foresight ดำเนินการโดย สอวช. เป็นการคาดการณ์อนาคต (Foresight)เป็นกระบวนการเพื่อนำไปสู่การกาหนดประเด็นสาคัญ (Agenda Setting) รวมทั้งการจัดลำดับความสาคัญของสิ่งที่ควรดำเนินการ (Priority Setting) เพื่อนำข้อมูลจากการระดมความเห็นร่วมกันในครั้งนี้ไปเป็นกรอบ (Framework) แนวทางกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้ชุมชน อ.แม่เมาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากการยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน