กฟผ.แม่เมาะ จับมือ STEP มช. ดันเกษตรกร จ.ลำปาง สู่ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart Farmer) มีระยะการดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2566 โดยรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรในจังหวัดลำปางที่มีความสนใจพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำ นวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจและการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำเสนอรูปแบบธุรกิจของตัวเองที่ได้รับการพัฒนาจากการอบรมและคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบอย่างน้อย 8 คน เข้าสู่การจับคู่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านเทคโนโลยีการเกษตรและนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเองพร้อมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่ตลาดทดลองจำหน่ายนอกจากนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมกิจกรรมจับคู่นักธุรกิจและนักลงทุน (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าสู่นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมหรือลงทุนในกิจการอีกด้วย

โครงการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเชิงธุรกิจสู่การสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Technology and Business Incubation for Smart Farmer) นอกจากจะเป็นการสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพ ในการประกอบธุรกิจและการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการทำเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ จ.ลำปาง ทั้งยังสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ จ.ลำปาง และ อ.แม่เมาะ พัฒนาการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ผ่านการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การจัดการน้ำ ดิน ความชื้น เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาโมเดลธุรกิจ รูปแบบการสร้างรายได้และการพัฒนาระบบตลาดและเครือข่ายจัดจำหน่าย นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสามารถแข่งขันในตลาดได้