1 ปีในโครงการ NEW JOBBER รุ่นที่ 2 กฟผ.แม่เมาะ บ่มเพาะเยาวชนเป็นต้นกล้าคุณภาพงาม สู่ตลาดแรงงานในประเทศ

ปี 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนองนโยบายจากกระทรวงพลังงานจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ที่มีภูมิลำเนารอบเขตเขื่อนของ กฟผ. ภายใต้โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน (New Jobber)” มีระยะสัญญาจ้าง 1 ปี โดยในปี 2565 กฟผ.แม่เมาะ ยังคงสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเปิดโอกาสให้ New Jobber รุ่นที่ 1 ผ่านเข้ากระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นขึ้น และเพิ่มความรับผิดชอบในการทำงานผ่านโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่วันนี้นักศึกษาจบใหม่ทั้ง 39 คน จบโครงการในรุ่นที่ 2 แล้ว และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะก้าวออกไปสู่สนามแรงงานจริงในสาขาที่แตกต่างกันไป

นางสาวณัฐชา ปิงยอม ต.จางเหนือ

“การระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กจบใหม่หางานยากมาก แต่ถือเป็นโอกาสอันดีของเด็ก อ.แม่เมาะ ที่ กฟผ. เปิดรับสมัครโครงการ New Jobber จึงลองไปสมัครและเข้าร่วมโครงการ เพราะจะได้ทำงานใกล้บ้านและช่วยกิจการที่บ้านไปพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตามเราเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานพอเข้ามาทำงานที่โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้ทำงานที่หลากหลาย ทั้งด้านเอกสาร การประสานงาน และการลงพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะในปีที่ 2 ของการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำโปรเจคร่วมกับพี่ๆ กฟผ. ด้านพลังงานทดแทน จึงเห็นช่องทางในการหารายได้เมื่อจบโครงการไปแล้ว ที่นางสาวณัฐชา ปิงยอม สามารถสร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ป้อนกลับไปยังโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดของ กฟผ. ทั้งยังสามารถต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วย จะเห็นว่า New Jobber ไม่ได้ให้แค่งานแต่ยังเป็นโอกาสของเด็กท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองไปพร้อมๆ กัน”

นายภูธเนตร เหลี่ยมมงคล ต.แม่เมาะ

“ในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทำงานสนับสนุนทั่วๆไปเช่น การเก็บข้อมูลชุมชนต่างๆ และงานเอกสารในสำ นักงาน พอเข้าปีที่ 2 ได้รับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อนขึ้น โดยทำงานร่วมกับพี่ๆ ในหมวดส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โครงการด้านคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยหาข้อมูลสนับสนุน การเสนอความเห็นในการดำเนินงานการจัดกิจกรรมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งเข้ารับการอบรมเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งระยะเวลา 2 ปี นี้นอกเหนือจากประสบการณ์ทำงานหน้างานจริงแล้ว ตนยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนและรู้จักยอมรับความเห็นของผู้อื่นโดยทักษะที่ได้รับมาจากการทำงานในโครงการช่วยเสริมความมั่นใจอย่างมากในการสมัครงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในอนาคต”

นางสาวฉัตรสุดา คงตระกูล ต.แม่เมาะ

“เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 แล้วพบว่าได้ทำงานที่สนุกและท้าทายมาก พอ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับรุ่นที่ 2 จึงรีบสมัครทันที หน้าที่รับผิดชอบจะเป็นการสนับสนุนงานพี่ๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว การเกษตร แม้จะเป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่การได้เข้าร่วมทำงานกับโครงการทำให้มองบ้านเกิดในมุมที่ต่างไป จากเดิมที่ดูแม่เมาะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆ หนึ่งพอได้เข้าไปสัมผัสแบบใกล้ชิดจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนในหลายๆ ตำบล พบว่าอำเภอของเรายังพัฒนาได้อีกมาก ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม หรือแม้แต่อาหารการกิน หากนับจากวันแรกที่เข้าทำงานในโครงการจนถึงวันนี้ตนพูดได้เต็มปากว่าได้รับการพัฒนาด้านทักษะการทำงานหลายด้านโดยเฉพาะการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายนอกจากนั้นผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบริหารจัดการเกษตรกรรมแนวตั้ง อ.แม่เมาะ ที่ทำร่วมกับเพื่อนๆ New Jobber ซึ่งจะกลายเป็นอาชีพหลักที่ทำหลังจากจบโครงการ นอกจากนั้นระยะเวลา 2 ปีที่ได้ทำงานร่วมกับ กฟผ. ทำให้เห็นว่าทุกโครงของ กฟผ. มีประโยชน์ต่ออำเภอแม่เมาะในทุกมิติ ทั้งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกฟผ. ได้วางรากฐานให้ชุมชนแข็งแรงสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้ในระยะยาว เพื่อรองรับอนาคตที่เหมืองและโรงไฟฟ้าหยุดดำเนินการลง”