กอ.รมน.ภาค 3 หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่25 กันยายน 2566 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ .ลำปาง นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะให้การต้อนรับ พล.ท.วีรวัฒน์ วิวัตน์วานิช ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมคณะในโอกาสเข้าประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิต สัมพันธ์ โดย โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้นำเสนอการขับเคลื่อนเพื่อให้อำเภอแม่เมาะเป็นเมืองแห่งพลังงานสีเขียว (Mae Moh Green Area) และ โครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลผสมลิกไนต์ (Biomass Co-Firing) ซึ่งการหารือดังกล่าว กอ.รมนภาค 3 ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 กันยายน 2566 โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ร่วมในกิจกรรมรับซื้อเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อนำมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาที่จะเพิ่มสัดส่วน โดยในอนาคตหากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โครงการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เป็นสาเหตุของการเผาและจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ได้อีกด้วย โครงการ ตื่น ฟื้น คืน ชีวิต สัมพันธ์ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีการดำเนินกิจกรรม สร้างป่าเปียก ลดเชื้อเพลิง เพิ่มรายได้ โดยได้ขยายผลให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร