หก-มน. สื่อสารทิศทางนโยบายปี 2566 มุ่งขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่สู่เมืองต้นแบบพลังงานสีเขียว

พี่ไลท์ นำทีมผู้บริหาร 3 หน่วยงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่แจ้งผลการดำเนินงานปี 2565 พร้อมสื่อสารทิศทางปี 2566 มุ่งสร้างสัมพันธ์ชุมชนผนึกกำลังขับเคลื่อนแม่เมาะเป็นต้นแบบพลังงานสีเขียว นำไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หรือ พี่ไลท์ หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (หก-มน.) เป็นประธานงาน “สื่อสารนโยบาย หก-มน. ปี 2566” โดยมี นายประกอบ ปะระมะ หัวหน้าหน่วยวางแผนและบริหาร นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ และนายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ พร้อมหัวหน้าหมวดทั้ง 3 หน่วย ถ่ายทอดทิศทางและแผนการดำเนินงานปี 2566 และตอบข้อซักถามแก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และ New Jobber ในสังกัดจำนวน 132 คน ให้รับทราบทิศทางการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้ อ.แม่เมาะ เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะ ชุมชนมีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงและยั่งยืนภายหลังการปิดเหมืองและโรงไฟฟ้าในปี 2593 ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สำหรับผลการดำเนินงานต่างๆของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ตลอด 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อต้นปี 2565 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในสายงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ที่ร่วมมือด้วยดี ช่วยกันสานสัมพันธ์ สื่อสารและสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงโครงการต่างๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งสร้างเครือข่ายครอบคลุมทั้ง 5 ตำบล ของแม่เมาะจนเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน

ปี 2566 ทิศทางการดำเนินงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ยังมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโครงการต่างๆสู่ชุมชนมากขึ้นต่อไปเพื่อให้ อ.แม่เมาะ เป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเป็นแหล่งพลังงานสีเขียว และนำ ไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต (Role Model Power Green Area) โดยการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต่างๆสร้างพลังงานสะอาดร่วมกับชุมชนภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการ BIOMASS Co-Firing ในปี 2565 รับซื้อเศษชีวมวลจากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจำนวนกว่า 1,000 ตัน ได้ตามเป้าหมาย นำ มาผลิตเป็นเม็ดชีวมวลเผาร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยในปี 2566 ตั้งเป้ารับซื้อเศษชีวมวลจำ นวน 5,000 ตัน และผลักดันสร้างโรงงานผลิตชีวมวลอัดเม็ดจำ นวน 1 โรงในพื้นที่ชุมชน,การนำ เทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรดั้งเดิมสู่การเป็นเกษตรอัจฉริยะ โดยจะนำ ร่องสร้างโรงเรือนเกษตรแนวตั้ง (VerticalFarm) 1 โรง ในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง และในอนาคตจะสร้าง Vertical Farm ตำบลละ 2 แห่ง รวมทั้งหมด 10 แห่ง ซึ่งคาดว่าสร้างรายได้ 25 ล้านบาทต่อปี,เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนภายใต้โครงการเห็ดป่าคืนถิ่น เสริมป่า สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน นำร่องสร้างต้นแบบป่าชุมชน 1 พื้นที่, นำ ร่อง Solar Farm 50 MW และโครงการปลูกพืชสมุนไพรใต้แผง Solar, สร้าง City Data Platformเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับแพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อมและติดตั้งเครื่องรับ-
ส่งสัญญาณตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่รอบ อ.แม่เมาะ

และ จ.ลำปาง รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในจังหวัดลำปางให้เจ้าหน้าที่ทีมดับไฟป่าใช้เฝ้าระวังพื้นที่ได้ทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและปฏิบัติตัวให้เหมาะกับสภาพอากาศ, บริหารจัดการขยะและของเสียในพื้นที่เพื่อช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบลง 20 % อีกทั้งช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจก, สร้างเกษตรกรเครือข่าย 10 ราย เพื่อนำวัตถุผลพลอยได้จาก กฟผ. ไปใช้ลดต้นทุนการเกษตร, ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬายกระดับ Mae Moh Half Marathon สู่มาตรฐาน World Athletics รวมถึงสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ได้ฝากข้อคิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน หก-มน. เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันทำ งานให้สำเร็จด้วยหลักคิด SPEED : Synergy “ในปีนี้จะลงพื้นที่กับชุมชนมากขึ้นเพื่อกระจายโครงการต่างๆไปแต่ละตำบล โดยพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน หากทำได้สำเร็จในอนาคตจะทำให้แม่เมาะเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่พลังงานสะอาด และเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวต่างๆ เข้ามา ทำ ให้แม่เมาะจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ฝากพี่ๆ น้องๆ หก-มน. ทุกคนที่ลงพื้นที่ ช่วยกันขับเคลื่อนและสื่อสารโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนอย่างถูกต้อง ทำความเข้าใจและขอข้อมูลจากหัวหน้าหมวดโดยยึดหลักค่านิยม SPEED Synergy รวมพลังประสาน อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเข้าพบชุมชนและหน่วยงานราชการ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ร่วมกันจับมือประสาน ทำงานร่วมกัน สรรสร้าง Ecosystem เพื่อมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการและแม่เมาะให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ เติบโต แข็งแรง ยั่งยืน คู่กับชุมชนไปด้วยกันต่อไป”