เหมืองแม่เมาะสื่อสารทิศทางการดำเนินงาน ร่วมขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ปลายปี 2564 ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะชุดใหม่ นำโดยนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมือแม่เมาะ และนายเกษม มงคเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ ได้พบปะและสื่อสารทิศทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ โดยมีพันธกิจคือ ผลิตถ่านหินลิกไนต์และหินปูนส่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้เพียงพมั่นคง มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดที่ตกลงกันด้วยต้นทุนที่เหมาะสมและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของเหมืองแม่เมาะและสิ่งแวดล้อม

สำหรับปี2565การดำเนินงานยังให้ความสำคัญกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trend)ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก (Clean Green Energy) ซึ่งนับแต่นี้ต่อไปความท้าทายของการดำเนินงานของเหมืองแม่เมาะจะต้องเผชิญกับเรื่องบุคลากรที่ลดลงคุณภาพถ่านสำหรับส่งมอบให้กับโรงไฟฟ้าเสถียรภาพบ่อเหมืองและที่ทิ้งดิน ความปลอดภัยในการทำงาน เสถียรภาพบ่อเหมืองและที่ทิ้งดิน ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองและการสร้างความเชื่อมั่นด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแม่เมาะ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรองรับการทำเหมืองในระดับที่ลึกขึ้นต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นแล้วอีกสิ่งที่ถือเป็นพันธสัญญาคือ การดำเนินงานด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เหมืองแม่เมาะให้ความสำคัญ โดยการขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ หรือ Mae Moh Smart City ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

ดำเนินการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยยึดต้นแบบการฟื้นฟูป่าตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่เหมืองแม่เมาะกว่า 200 ไร่ นอกจากนั้นแล้วยังร่วมขับเคลื่อนโครงการป่าชุมชนให้กับราษฎรในอำเภอแม่เมาะอีก 44 หมู่บ้าน สำหรับด้านเศรษฐกิจ(Economy) เหมืองแม่เมาะได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอำเภอแม่เมาะโดยการพัฒนาภูมิทัศน์รอบ กฟผ.แม่เมาะให้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่เมาะไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนต่อปี

เหมืองแม่เมาะตระหนักและให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืน โดยการให้ความสำคัญกับการป้องกัน ดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองทุกด้านให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ