กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ จ.ลำปาง และภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ นำโดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร นำโดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง นำโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดลำปาง ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน จ.ลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแม่เมาะ เมืองน่าอยู่ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึงบทบาทของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ต่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ของ จ.ลำปางและภาคเหนือว่า โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เป็นโครงการที่จะช่วยเสริมให้เศรษฐกิจในจังหวัดลำปางดีขึ้นได้ ทั้งการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว การใช้พื้นที่สำหรับปลูกป่าทดแทนที่จะช่วยลดคาร์บอนในภาพรวม นอกจากนั้น กฟผ. สามารถนำงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำปาง และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการขยายผลด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำปางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการเชื่อมโยงมิติต่างๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเส้นทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดภาคเหนือได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานด้านการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ มีความสำคัญเชิงโครงสร้างต่อเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง โดยคิดเป็นสัดส่วน 22% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลำปาง ซึ่งในอีก 30 ปี หากกิจการเหมืองถ่านหินลิกไนต์และโรงไฟฟ้าแม่เมาะสิ้นสุดลง จะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลำปาง ลดลงกว่า 15,000 ล้านบาท ซึ่งส่งผลทั้งมิติด้านการจ้างงานเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัด รวมไปถึงเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อีกด้วย ดังนั้น การร่วมเสนอแผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ในการประชุมข้างต้น จะเป็นการนำเข้าข้อมูลสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาจังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในจังหวัดลำปางให้น้อยที่สุด