กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมกับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการ ป.ย.ป พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อนำมาพัฒนาแผนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ ป.ย.ป. ลงพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ รับฟังความก้าวหน้าโครงการ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมเสนอแนะการพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และ ดร.พุทธิมา ตระการวนิช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 10 สำนักงบประมาณ และคณะทำงาน ลงพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยมี นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมต้อนรับและนำเสนอแผนงานและข้อมูลการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านพลังงานอัจฉริยะ ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ซึ่งคณะฯ ได้รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง จากนั้น คณะฯ ได้ลงพื้นที่บ้านเวียงหงส์ล้านนาพบปะ นางสาวมนต์นรินทร์ เรืองจิตต์ ประธานกลุ่มเวียงหงส์ฟาร์ม เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มและความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป รวมถึงแนวทางการต่อยอดและขยายแนวคิดไปยังกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ กล่าวถึง บทบาทของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ต่อการพัฒนา อ.แม่เมาะ ว่าหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่และได้พูดคุยกับประธานกลุ่มเวียงหงส์ฟาร์มซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ทำให้พบว่าที่แม่เมาะมีศักยภาพสูง โดยเฉพาะ กฟผ. ที่สามารถเข้ามาเป็นตัวเชื่อมประสานคนในพื้นที่ได้ ในฐานะที่ กฟผ. อยู่ในพื้นที่นี้มากว่า 30 ปีแล้ว ก็สามารถฝากอะไรไว้ให้กับชุมชนแม่เมาะ ให้ภาพจำของคนแม่เมาะต่อ กฟผ. เป็นภาพจำที่ดี นอกจากนั้น กฟผ. สามารถดึงศักยภาพอื่นๆ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้า มาช่วยประยุกต์และวางแผนการพัฒนา อ.แม่เมาะ ให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีความแข็งแรงสามารถยืนหยัดด้วยตนเองต่อไปในอนาคตได้