คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร ลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ หารือความร่วมมือการปลูกพืชเศรษฐกิจหลังสิ้นสุดการทำเหมือง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายแผนกานต์ เพิ่มสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับนายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย, นายคมกริช นาคะลักษณ์ เลขาคณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร หอการค้าไทย, นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง และ นางสาวนวลชนก ชิวารักษ์ ประธาน YEC Lampang ในโอกาสเข้าร่วมประชุมการรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่หลังการทำเหมืองของ กฟผ.แม่เมาะ สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ไผ่และครั่ง เพื่อเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในอนาคตเมื่อการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ สิ้นสุดลง นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้รับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อการพัฒนาปรับแผนงานให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อีกด้วย