สรอ. ตรวจประเมินโรงไฟฟ้าแม่เมาะในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายฯ พร้อมชื่นชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565

ณ ห้องประชุม 303 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ให้การต้อนรับสถาบันรองรับมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) นำโดย นายชานินท์ จันทร์พัฒนะ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลิต รีไซเคิล หรือนำทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์ ในการลงพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงานด้านการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายในองค์กรผ่านการสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานจากเอกสาร บันทึก การสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และการดูพื้นที่การทำงานจริง จากนั้นจะทำการสรุปผลและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรู้สถานะ จุดแข็ง จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง ทั้งให้ภาครัฐใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเพื่อให้องค์กรสามารถจัดทำต้นแบบการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร หลังจากที่ได้กรณีศึกษาที่ดีในการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ภายหลังจากการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจประเมินได้สรุปผลในส่วนของการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ว่าเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้มีการศึกษา วางแนวทาง จัดทำแผนงานและโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรให้เกิดคุณค่าอย่างเหมาะสม รวมถึงใส่ใจต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประกาศนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินโครงการต่างๆ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการนำชีวมวลอัดแท่งมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหินลิกไนต์ (Biomass Co-Firing) และโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เป็นต้น นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าแม่เมาะยังมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนิยามของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีการออกแบบให้นำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้น้อยที่สุด โดยรักษาและสร้างคุณค่าจากทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้ได้มากที่สุด ตลอดจนใช้งานวัสดุชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ให้ได้นานที่สุด ผ่านการหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องในระบบปิดโดยไม่มีการส่งของเสียออกนอกระบบ ซึ่งองค์กรต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการ 6 ข้อ ดังนี้ 1.การคิดเชิงระบบ 2.การสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดมุมมองใหม่ 3.การมีความรับผิดชอบจากการตัดสินใจและทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดโดยคำนึงถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 4.การประสานความร่วมมือจาก ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกผ่านข้อตกลงทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้น 5.การสร้างคุณค่าที่เหมาะสมโดยทำให้ผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ และวัตถุดิบเกิดคุณค่าและการใช้ประโยชน์สูงสุดตลอดเวลา 6.มีความโปร่งใสในการเปิดเผยการตัดสินใจและกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเชิงรุกหรือตามคำร้องขอ