คลายสงสัย ??? ลีโอนาร์ไดต์มีเพียงพอ ปี 2565 วิสาหกิจชุมชนแม่เมาะเตรียมผลิตสารปรับปรุงดินกว่า 1 หมื่นตัน

ข้อห่วงใยจากชุมชนอำเภอแม่เมาะเกี่ยวกับสารปรับปรุงดินจากลีโอนาร์ไดต์ที่เป็นวัตถุพลอยได้หรือมูลดินทรายจากการทำเหมืองลิกไนต์ของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ขาดตลาดอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งโดยมีการกล่าวอ้างว่ากฟผ.แม่เมาะ ไม่ส่งมอบวัตถุดิบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้อเท็จจริงนั้นกฟผ.แม่เมาะ มีการจำหน่ายลีโอนาร์ไดต์ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่องโดยได้ส่งเสริมให้จัดการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำลีโอนาร์ไดต์ไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อจำหน่าย ซึ่งจะเห็นได้จากข้อกำหนดในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอซื้อที่ได้ระบุได้ว่า ผู้ซื้อต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเท่านั้น โดยมีการสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตามกำลังการผลิตของแต่ละวิสาหกิจชุมชนแต่ละราย

เมื่อปี 2564 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่เมาะ 3 ราย ได้ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อลีโอนาร์ไดต์และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด ได้ขอซื้อไปดำเนินการจำนวน 2,000 ตัน สำหรับในปี 2565 กฟผ.แม่เมาะ ได้ประกาศราคาขายไปเมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยผู้เสนอซื้อได้ยื่นเอกสาร มีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น มีการลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมโรงงานผลิตกระบวนการผลิต สถานที่กองเก็บ ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่เมาะ 6 ราย มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และได้ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อไปดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 10,700 ตัน โดยขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การขออนุญาตนำแร่ออกนอกพื้นที่ โดยทำหนังสือขออนุญาตไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง อุตสาหกรรมจ.ลำปาง แจ้งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแร่เพื่อวิเคราะห์ผลและให้ความเห็นต่ออุตสาหกรรมจังหวัดลำปางก่อนจะพิจารณาออกหนังสืออนุญาตนำแร่ออก นอกพื้นที่ ซึ่งคาดว่า กฟผ.แม่เมาะจะสามารถทำสัญญาซื้อขายและเรียกวิสาหกิจชุมชนมาขนแร่ออกนอกพื้นที่ทำเหมืองได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาและจะต้องขนย้ายภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากตัวเลขการเสนอซื้อในเบื้องต้นถึง 10,700 ตันทำให้มั่นใจได้ว่าในปี 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปรับปรุงดินในอำเภอแม่เมาะ 6 แห่งจะมีวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสารปรับปรุงดินเพียงพอ สามารถเป็นแหล่งสร้าง งานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนจากการผลิตสารปรับปรุงดินเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปางเเละภาคเหนือได้อย่างแน่นอน

ด้านนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะกล่าวว่า เรามีความตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่กฟผ.แม่เมาะ ในการผลิตสารปรับปรุงดินในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ จะเห็นได้จากการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอซื้อที่จะต้องเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอ แม่เมาะจังหวัดลำปางเท่านั้นและจะต้องมีโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง ในการสั่งซื้อจะต้องมีการรวบรวมให้มีปริมาณที่เหมาะสมต่อการดำเนินการแต่ละครั้งตามขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยจากประวัติการซื้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านมา มั่นใจว่า กฟผ.แม่เมาะ มีปริมาณลีโอนาร์ไดต์ที่เพียงพอต่อการจำหน่ายซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างอาชีพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอน