กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับ เครือข่ายป่าชุมชน จ.ลำปาง อำเภอแม่เมาะ และชุมชนบ้านปงแท่น ต.จางเหนือ ทำพิธีบวชป่า อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกิจกรรมบวชป่า ในโครงการป่าชุมชนอาสา ประชารัฐร่วมใจคืนเมล็ดไม้ให้แผ่นดิน ณ ป่าชุมชนบ้านปงแท่น ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีพระครูมนูญกิจปรีชา-ดร เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมหมู่บ้านที่มีป่าชุมชน สามารถบริหารจัดการผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ชุมชนสามารถพึ่งพาป่าด้านอาหาร รวมทั้งให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ซึ่งหลังจากทำพิธีบวชป่าเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายป่าชุมชน จ.ลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชนบ้านปงแท่น ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “การบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อหารือและปลูกฝังให้ชุมชนเกิดความหวงแหนผืนป่า และช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ามิให้ถูกทำลาย

การบวชป่าหรือ การบวชต้นไม้ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ป่าที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ถือเป็นกุศโลบายยับยั้งการลักลอบตัดไม้บริเวณป่าต้นน้ำ และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับต้นไม้ที่ถูกบวชและต้นไม้บริเวณใกล้เคียง ซึ่งคนในชุมชนจะมีความเชื่อว่าป่าที่ผ่านการบวชเป็นเหมือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำลายได้ ทำให้ต้นไม้มีโอกาสเติบโตคืนความชุ่มชื้นแก่แผ่นดินได้เต็มที่