อุตสาหกรรม จ.ลำปาง จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ณ ห้องมุ่งงานเลิศอาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่ การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศและศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบ ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สถานประกอบการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ร่วมกิจกรรมในค รั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่เป้าหมาย รองรับมิให้ก่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและแนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในภาพรวม โดยมีนางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แม่เมาะเมืองน่าอยู่ “Mae Moh Smart City” ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงาน

ทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดได้กล่าวว่า หลังรับฟังการบรรยาย และความคืบหน้าของโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ทำให้เห็นว่าคนแม่เมาะโชคดีที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนให้แก่คนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ หากภายใน 2-3 ปีข้างหน้า โครงการที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอไว้ประสบความสำเร็จได้ 60 % จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ซึ่งจะเป็นองค์กรต้นแบบในการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบได้เป็นอย่างดี ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ในปี 2565 นี้เป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงาน ส่วนปีถัดไปจะเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การจัดสัมมนาในวันนี้ได้รับความรู้ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง