กฟผ. หนุนงานวิจัยนำ ผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดักจับ CO2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะเกิดยิปซั่มเป็นผลพลอยได้จากระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) มากกว่าปีละ 2 ล้านตัน แม้ปัจจุบันจะมีการจัดการยิปซัมด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายให้แก่บริษัทเอกชน การทำวิจัยเพื่อนำ ไปใช้ในการเกษตร แต่ยิปซั่มจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยังเหลืออยู่ในปริมาณมาก ล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้สนับสนุนทุนวิจัย แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในโครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซ าร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะเป็นการสังเคราะห์สารจากยิปซั่ม FGD ด้วยกระบวนการทางเคมีร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ดักจับจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ทำให้ได้แคลเซียมคาร์บอเนตบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กลับมาใช้ในกระบวนการ จึงเป็นการลดการใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อย CO2 ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน นอกจากนั้นโครงการยังเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์ในกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของ กฟผ. และแนวทางใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป โครงการศึกษาการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตจากยิปซั่ม FGD ร่วมกับการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นโครงการนำร่องที่สำคัญในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture) ให้สามารถนำ CO2 ที่ ดักจับได้จากการผลิตไฟฟ้ามาใช้ร่วมกับวัตถุพลอยได้จากกระบวนการกำจัดมลสารของโรงไฟฟ้าอย่างยิปซั่ม ซึ่งการสนับสนุนการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ด้วยการส่งเสริมและขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage : CCUS) อย่างเป็นรูปธรรม