ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ นายพนมพร ตุ้ยกาศ (นายอำเภอแม่เมาะ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ใน รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) โดยมี นายธิติพันธ์ พงษ์รามัญ หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง และนางณัฐวิภา กวางทอง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำเสนอผลดำเนินการ นอกจากนี้นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ.แม่เมาะ ได้นำเสนอแผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) เพื่อพัฒนาอำเภอ แม่เมาะ ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้าน โดยกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 256