กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังหน่วยงานด้านการศึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และภาคเอกชน ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร ด้านอาชีวศึกษา เดินหน้าโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ณ อาคารปฏิบัติการสาขางาน เฉพาะทางด้าน อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประชุมกับนายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ คณาจารย์ และนายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัท WPEV จำกัด เพื่อหารือความพร้อมของสถานที่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion Project) ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่เน้นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเป้าในการพัฒนาบุคลากรสายเทคนิคอาชีวศึกษาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

โครงการยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion Project) เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน และภาคเอกชน ซึ่งระยะเริ่มต้นของโครงการจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและรวบรวมองค์ความรู้ร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และการดัดแปลง ก่อนจะเฟ้นหาบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความรู้ความสนใจด้านยานยนต์ดัดแปลงเข้าอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ โดยจัดตั้งศูนย์อบรมที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน จากนั้นจะนำยานยนต์ที่ดัดแปลงแล้วเข้าตรวจสอบมาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการขนส่ง ทั้งนี้ ตั้งเป้านำร่องใช้งานยานยนต์ดัดแปลงจากโครงการฯ ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ และชุมชน อ.แม่เมาะ ปลายปี 2565 นี้ ซึ่งในระยะยาวการดำเนินโครงการดังกล่าว จะตอบโจทย์นโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในระดับประเทศอีกด้วย