กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับสมรรถนะ บุคลากรด้านอาชีวศึกษา สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project) เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน” โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2, นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัท WPEV จำกัด เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conver-sion Project) เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากรมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร ที่มีศักยภาพด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรถ EV ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างผู้ประกอบการ SME ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจของเมืองอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมยานยนต์ดัดแปลงไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์ รถตู้และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จำกัด ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแก่บุคลากรอาชีวศึกษา ให้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับหลักสูตรสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าในสายอาชีวศึกษารองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality)