ก้าวย่างแม่เมาะ สู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน กฟผ.แม่เมาะ จับมือภาครัฐ เริ่มติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงาน ในสถานที่ราชการ

ตามแผนการดำเนินงานในระยะยาว การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า 5,500 ตัน/ปี จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศของโลก ได้ประมาณ 16,000 ตันต่อปี ลดปริมาณฝุ่นละอองได้ 13,000 ตัน/ปี ทั้งยังลดปริมาณการใช้ถ่านหินลิกไนต์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนช่วยลดกิจกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตรกลางแจ้ง อันเป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนในการรวมกลุ่มซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเหมาะสมราว 3.3 ล้านบาทต่อปี อีกด้วย

ล่าสุด กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเข้าใช้จริงแล้ว ใน 5 สถานที่นำร่อง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก 10 ลำดับแรกของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โดยติดตั้งทั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในอาคาร การปรับปรุงระบบปรับอากาศ

ล่าสุด กฟผ.แม่เมาะ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและนำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเข้าใช้จริงแล้ว ใน 5 สถานที่นำร่อง ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก 10 ลำดับแรกของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ โดยติดตั้งทั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้พลังงานภายในอาคาร การปรับปรุงระบบปรับอากาศ