กฟผ.แม่เมาะ เทศบาล ต.แม่เมาะ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อ.แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมอาชีพ ยกระดับแรงงาน อ.แม่เมาะ ให้มีศักยภาพและมีใบรับรองฯตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายอรรถพล อิ่มหนา ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่เมาะ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง, วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ, บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จากัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ, บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่เมาะ และบริษัท โลตัสฮอล วิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัดเหมืองแม่เมาะ ณ ห้องประชุมเมาะหลวง ชั้น 1 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคเอกชน ในการอบรมและพัฒนาศักยภาพของแรงงานท้องถิ่นใน อ.แม่เมาะ ให้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติและมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด โดย กฟผ.แม่เมาะ และบริษัทคู่สัญญา จะให้ความร่วมมือในการเพิ่มสัดส่วนการพิจารณาจ้างงานแรงงานในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานเป็นอันดับแรก ทั้งสัดส่วนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของ อ.แม่เมาะ โดยแรงงานที่ได้รับการอบรมและมีใบประกอบวิชาชีพแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในพื้นที่อื่นได้อีกด้วย