อพยพราษฎร ต.บ้านดง งานก่อสร้างสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเกือบครบเตรียมนำร่องโรงเรือนการเกษตรแนวตั้งในพื้นที่

ความก้าวหน้างานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการอพยพราษฎรของ ตำบลบ้านดง 4 หมู่บ้าน โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินการในงาน ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อแบ่งแปลง งานก่อสร้างโรงเรียนวัดหัวฝาย งานก่อสร้างตลาด งานก่อสร้างถนน-สะพาน งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (หมู่1,หมู่2,หมู่7 และหมู่8) งานปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำเชื่อมแปลง และงานระบบน้ำแบบฝาปิดหน้าโรงเรียนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย คงเหลือเพียงงานก่อสร้างวัดหัวฝาย,หัวฝายหล่ายทุ่ง ดำเนินการไปแล้ว 90% งานก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่2 ดำเนินการไปแล้ว 87% และหมู่1 ดำเนินการไปแล้ว 60% สำหรับการจัดราษฎรเข้าพื้นที่จัดสรรในพื้นที่รองรับการอพยพ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดทำสมุดประจำตัวผู้ได้รับการช่วยเหลือให้รับที่จัดสรรจำนวน 810 แปลง แล้วเสร็จโดย กฟผ.แม่เมาะ เตรียมส่งมอบให้กับเจ้าของพื้นที่จัดสรรในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนงานปรับพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกบ้านพักอาศัย ครั้งที่2 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโดยโยธาธิการและผังเมืองลำปาง ทั้งนี้งานจับสลากแปลงจัดสรรพื้นที่รองรับอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ครั้งที่2 จำนวน 26 ราย 26 แปลง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันราษฎรที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ได้เข้าก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่แปลงจัดสรรที่ได้รับแล้ว

ด้านงานเศรษฐกิจอัจฉริยะ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านอพยพ ต.บ้านดง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เตรียมจัดตั้งโรงเรือนสำหรับทำการเกษตรกรรมแนวตั้งระบบปิดต้นแบบบนพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง ที่ปัจจุบันมีราษฎรได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจบริหารจัดการเกษตรกรรมแนวตั้งอำภอแม่เมาะ เพื่อเตรียมประกอบธุรกิจเพาะปลูกพืชผักใบเขียวในอาคารโรงเรือนแบบแนวตั้ง โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมแนวตั้งอย่างบริษัทไดสตาร์ เฟรช จำกัด เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนถึงการจัดหาสถานที่ในการจำหน่ายผลผลิต ซึ่งโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้งจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2566 จากนั้นจะเริ่มเพาะปลูกและเก็บผลผลิตพร้อมจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจได้ในปีเดียวกันคาดว่าวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้จาการขายผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับ กฟผ.แม่เมาะ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคตอีกด้วย