กฟผ.ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบาย NEC-Creative LANNA ปักหมุดพัฒนาแม่เมาะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ในอนาคต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเวทีสัมมนาเชิงนโยบายกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด (BCG Economy)ผลักดันนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 4 จังหวัดแกนกลาง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง โดยเตรียมพัฒนาจังหวัดลำปางเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกสในอนาคต

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายศีลวันต์ โสฬสลิขิต หัวหน้าหมวดส่งเสริมเศรษฐกิจ หน่วยพัฒนาโครงการ และนางจุฬาลักษณ์ เมืองทา หัวหน้าหมวดแผนงานโครงการ หน่วยงางแผนและบริหารจัดการ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กฟผ แม่เมาะ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงนโยบายกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC-Creative Lanna) ด้วยแนวคิด BCG Economy ภายใต้โครงการ การพัฒนาแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด BCG Economy ที่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน ผู้ประกอบการและธุรกิจในพื้นที่ภายใต้ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการลงทุน การสร้างงาน สร้างเมืองผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดแกนกลาง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานกว่า 200 คน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนิน โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ตั้งแต่ปี 2565 เป็นการการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แม่เมาะในมิติ Smart Economy, Smart Environment และ Smart Energy มีแผนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สีเขียวในพื้นที่อำเภอแม่เมาะที่สอดรับตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือบนฐาน Bio-Circular–Green Economy ของจังหวัดลำปาง ด้วยโครงการเรือธง (Flagship Projects)คือ การเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและศูนย์กลางโลจิสติกส์ โดยจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและแหล่งผลิตพลังงานสะอาดใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาให้อำเภอแม่เมาะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมดิจิทัล Digital Park ภาคเหนือ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในพื้นที่ ตามเส้นทางรถไฟทางคู่เพื่อสร้างเป็นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ Container Yard ในพื้นที่เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็น Logistics and Wholesale Hub ในอนาคต